FANDOM


Zohar t. 3 “Ir kai kalbėjo ji Josefui diena iš dienos“ ( „Ir apsigyveno“ ) וישב (Tora , Berešit 39-10 )

219)“Ir kai kabėjo ji Josefui diena iš dienos“ r. Elazaras pradėjo „apsaugoti nuo blogos moters (-משליPatarlės 6-24) palaiminti teisuoliai , žinantys Kūrėjo kelius,idant eiti jais, nes jei užsiima Tora diena ir natktį : nes tas kas triūsia Toroje dieną ir naktį įsigyja du pasaulius dvasinį ir fizinį ( aukštutinį ir žemutinį ) . Įsigyja šį pasaulį , nežiūrint to ,kad neužsiiminėjo Tora lišma ( dėl Kūrėjo ) ir aukštutinį pasaulį , kai pradeda užsiiminėti Tora lišma.

220)Ateik ir pažiūrėk kas parašyta „ dešinėje metų ilgumas , kairėje turtai ir garbė“(Patarlės 2-16).“Dešinėje metų ilgumas“ ,t.y. tas kas eina Toros dešinėje , t.y. užsiima lišma , yra jam metų ilgumas pasaulyje , kuris ateis , nes ten jis nusipelno Toros garbės , nes tai garbė ir karūna virš visko , nes Toros karūna pagrinde pasaulyje , kuris ateis .“ Kairėje turtai ir garbė“ t.y. mūsų pasaulyje , nežiūrint į tai , kad neužsiiminėjo lišma , šiame pasaulyje nusipelno turtų ir garbės .

221)Nes r. Chija ,kai atvyko iš Babilono į Israelį , skaitė Torą , tol kol pradėjo veidas šviesti ,kaip saulė . Ir kai žiūrėdavo į užsiiminėjančius Tora , atskirdavo ,kas užsiima lišma ,kas ne . Ir laimindavo užsiimantį lišma , kad tai tęstų ir toliau , nusipelnytų pasaulio ,kuris ateis.Ir melsdavosi už tą , kuris neužsiima lišmą, kad pradėtų lišma ir nusipelnytų amžinybės .

222)Vieną dieną pamatė vieną mokinį , kuris mokėsi Toros , o veidas buvo tamsus , pasakė : iš tikro užpuolė jį nuodėmingos abejonės .Pastiprino jį ir tęsė Toros kalbas, kol sugrįžo jam dvasia .Nuo tos dienos , prisiekė (mokinys),kad neklausys abejonių balso , o užsiiminės Tora lišma . 223)Kai žmogus jaučia užpuolačias abejones , patarimas- užsiimti Tora , tada jos dingsta. Pasakė r. Elazar ,kai tas blogas polinkis ateina gundyti žmogų , reikia nukreipti jį į Torą – tada atstos nuo jo .

224)Ateik , pažiūrėk mokėmės , kai šis blogas polinkis stovi prieš Kūrėją apskųsti pasaulį, apie padarytus blogus darbus , Kūrėjas gailisi pasaulio , ir duoda patarimą žmogui , kaip apsisaugoti nuo jo, kad neužvaldytų žmogaus ir jo darbų . Kas tas patarimas? Triūsti Toroje , kad apsisaugotų nuo jo . Iš kur tai ? juk parašyta „ priedermė –žvakė , Tora – šviesa“(Patarlės 6-23) . Kas parašyta toliau“apsisaugoti nuo blogos moters, nuo blogų kalbų“ . Juk Tora apsaugo nuo viso blogio .

225)Kai netyra pusė , kita pusė , kuri visada stovi prieš Kūrėją ,kad skųsti apie žmogaus nuodėmes , stovi apačioje , kad kaltinti zmogų .Bei stovi viršuje , kad priminti žmogaus nuodėmes ir ir apkaltinti žmogų , dėl jo darbų .Perduodamas žmogus į blogio ,kaip į priešo rankas .

226)Todėl stovi ir kaltina ,primina , ką padarė žmogus , tada Kūrėjas teisia pasaulį , per Roš Hašana ir Jom Kipurim . O Kūrėjas pasigaili Israelio ir duoda jam patarimą išsigelbėti nuo jo . Kuo ? Šofaru per Roš Hašana ir Jom Kipurim , bei paleidžiamu ožiu , kad atsitrauktų nuo Israelio ir užsiimtų duodama jam ( blogiui ) dalimi (atpirkimo ožiu ) .

227)Ateik ir pažiūrėk , kas parašyta „kojos siekia mirtį“(Patarlės 5-5) , o apie tikėjimo paslaptį kas parašyta“ keliai – malonūs keliai“(Patrlės 3-17). Ir tai Toros keliai ir takeliai. Ir viskas viena . T. y . ir netyrumas ir šventumas : tai palaiminimas ‚ir tai mirtis ,o jų keliai priešingi .

228)Palaiminta Israelio dalis , nes jie susilieję su Kūrėju deramai , ir jis duoda jiems patarimus kaip apsisaugoti nuo blogų pusių , nes jie šventa tauta – Jo palikimas , todėl ir duoda jiem patarimą visada .Palaiminti šiame pasaulyje ir pasaulyje , kuris ateis .


TRUKSTA DALIES


Zohar , t.3 וישב (Ir apsigyveno )

240)Ateityje(pasaulyje , kuris ateis) teisuoliai pamatys polinkį į blogį ,kaip aukštą kalną , nusistebės ir pasakys , kaip galėjome įveikti šitą aukštą kalną ?Ateityje (pasaulyje ,kuris ateis ) nusidėjėliai pamatys polinkį į blogį , kaip ploną siūlą ,nusistebės ir pasakys , kaip negalėjome į veikti šio plono siūlelio? Verks ir tie ir tie . Kūrėjas panaikins jį(blogį) iš pasaulio , anuliuos jų akyse , kad nebebūtų pasaulyje . Pamatys teisuoliai ir apsidžiaugs. Parašyta „ tik teisuoliai sužinos Mano vardą...“

241)R. Jehuda pradėjo „ar urzgia liūtas miške , kai neturi grobio“( Amosas 3-4).Ateik ir pažiūrėk ,kiek reikia žmonėms kreipti dėmesį į darbą Kūrėjui , nes apima baimė kiekvieną , žiūrintį į tuos žmones ,kurie stengiasi Toroje ir Kūrėjo darbe.

242)Kai sukūrė Kūrėjas pasaulį , kiekvienam gyviui davė tinkamą formą . Po to sukūrė žmogų aukštutiniu pavidalu ir , tuo pavidalu turėjo valdyti visus gyvius . Ir visą laiką , kai gyviai pakeldavo akis į žmogų , apimdavo juos baimė ir drebulys , kaip parašyta „baimė ir virpesys apims visus žemės gyvius“(Tora ,Beršit 9-2) , t. y . , kai matydavo aukštutinę sielą (
נשמה ) .

243) Pasakė r. Eleazaras nežiūrint į tai , kad pas žmones jau nėra nešama (sielos dalies), pas teisuolius nepasikeitė siela ,kokia buvo pirmiau . Tik kai žmogus neina Toros keliais, dingsta iš jo ši aukštutinė šventoji sielos dalis , tada lauko gyviai ir paukščiai galį jį užpulti . Nes pasikeitė šventasis pavidalas , pasikeitė ir dingo iš jo žmogaus pavidalas (gavo kitų žemės gyvių pavidalą , todėl gyviai jau nebijo jo ir gali jį užpulti ) .

244)Ateik ir pažiūrėk Kūrėjas keičia veiksmus viršuje ir apačioje(pakeičia šventą formą viršuje ir žmogaus pavidalą apačioja), kad gražinti viska į ankstesnę vietą( kaip buvo prieš nuodėmę) ir kad Jo noras būtų visuose pasaulio veiksmuose .T. y. bausmių dėka ištaiso visus pasaulio veiksmus , net tolimiausius . Pas Danielį nepasikeitė pavidalas , kai buvo įmestas į duobę su liūtais , todėl išigelbėjo. Pasakė r. Chizkija , bet parašyta „Kūrėjas pasiuntė savo angelą“(Daniel 6-23), išeina angelas uždarė liūtam burnas , o ne šventas pavidalas .

245)Pasakė jam , dėl to nenukentėjo ,nes tas šventas pavidalas ,kuris yra pas teisuolį , jis būtent yra angelo pavidalas , kuris uždaro liūtams burnas ir saugo nuo pažeidimų . Danielis pasakė „Kūrėjas pasiuntė savo angelą“,t.y. tą angelą , kuriame įkūnyti visi pasaulio pavidalai . Jis įkūnijo savo pavidalą manyje , todėl liūtai negalėjo manęs užpulti, nes uždarė burnas ,išeitų iš tikro pasiutė savo angelą .

Parengė Rimas Jasaitis